TOP listwaBN

pdf

STATUT

Towarzystwa Olimpijczyków Polskich

I. Postanowienia ogólne

§1.

Towarzystwo Olimpijczyków Polskich, zwane dalej "Towarzystwem" /w skrócie "TOP"/ jest stowarzyszeniem kultury fizycznej, które działa na podstawie ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. z 2018 r. poz. 1263 ze zm.), ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z 2019 r. poz. 713 ze zm.) i innych właściwych przepisów obowiązującego prawa oraz niniejszego Statutu.

§ 2.

Terenem działania Towarzystwa jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą władz miasto stołeczne Warszawa.

§ 3.

Działalność Towarzystwa prowadzona jest na zasadzie pracy społecznej jego członków.

§ 4.

Towarzystwo ma prawo używania pieczęci, oznak organizacyjnych i honorowych.

§ 5.

Towarzystwo może być członkiem organizacji krajowych, zagranicznych i międzynarodowych, których działalność jest zbieżna z celami i zadaniami Towarzystwa.

II. Cele i zadania

§ 6.

Celem Towarzystwa jest:

 1. Krzewienie wartości, które stanowią podstawę sportu, zgodnie z Kartą Olimpijską.
 2. Kultywowanie humanistycznych wartości oraz zasad etycznych i fair play w sporcie.
 3. Współdziałanie z Polskim Komitetem Olimpijskim w realizacji jego zadań statutowych.
 4. Zyskiwanie poparcia społecznego dla rozwoju ruchu olimpijskiego.
 5. Współudział w organizacji przedsięwzięć popularyzujących idee olimpijskie i rozwój polskiego ruchu olimpijskiego.

§ 7.

Towarzystwo wypełnia swoje cele Statutowe poprzez:

 1. Organizowanie imprez sportowych, w szczególności popularyzujących dyscypliny olimpijskie.
 2. Wspieranie olimpijczyków, potrzebujących pomocy ze względów zdrowotnych, materialnych lub innych.
 3. Prowadzenie działalności edukacyjnej w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz sportu, w tym na rzecz niepełnosprawnych i osób w wieku emerytalnym.
 4. Prowadzenie działalności na rzecz ochrony i promocji zdrowia.
 5. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej adresowanej do rodziców, dzieci i młodzieży w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, w tym alkoholizmowi i narkomanii.
 6. Prowadzenie działalności wydawniczej w zakresie celów statutowych.
 7. Współpracę z innymi organizacjami w zakresie krzewienia i upowszechniania idei olimpijskich.
 8. Pełnienie roli eksperta w dyskusji publicznej w tematach związanych ze sportem i jego rolą w społeczeństwie oraz wydawanie stosownych opinii dla potrzeb organów władzy publicznej i samorządowej.
 9. Wspieranie działań wynikających z decyzji i uchwał Prezydium i Zarządu PKOl.

 

III. Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 8.

 1. Towarzystwo zrzesza członków:
  • Zwyczajnych;
  • Wspierających;
  • Honorowych.
 1. Członkiem zwyczajnym może być osoba, która reprezentowała Polskę w Igrzyskach Olimpijskich jako zawodnik/zawodniczka bądź uczestnik/uczestniczka konkursów sztuki w konkurencjach nagradzanych medalami olimpijskimi oraz posiada nienaganną opinię i pełną zdolność do czynności prawnych. Decyzję o przyjęciu w poczet członków zwyczajnych Towarzystwa podejmuje Zarząd po złożeniu deklaracji członkowskiej przez kandydata.
 2. Członkowie zwyczajni mają czynne i bierne prawo wyborcze oraz głos stanowiący na Walnym Zgromadzeniu. Członkowie zwyczajni mają obowiązek opłacać składki członkowskie w wysokości ustalonej przez Walne Zgromadzenie.
 3. Członkiem wspierającym Towarzystwo może być osoba prawna będąca organizacją działającą na terenie Polski lub poza jej granicami oraz osoba fizyczna będąca obywatelem polskim lub cudzoziemcem zainteresowana działalnością Towarzystwa i deklarująca pomoc finansową. Przyjęcia członka wspierającego dokonuje Zarząd Towarzystwa na podstawie złożonej deklaracji.
 4. Członkowie wspierający posiadają głos doradczy na Walnym Zgromadzeniu, mają także prawo składania wniosków i postulatów w sprawach działalności Towarzystwa. Członek wspierający opłaca składki i może udzielić Towarzystwu innej pomocy materialnej.
 1. Członkiem honorowym Towarzystwa może być osoba fizyczna będąca obywatelem polskim lub cudzoziemcem, szczególnie zasłużona dla idei Towarzystwa i działająca na rzecz jego rozwoju. Godność członka honorowego nadawana jest przez Zarząd Towarzystwa. Członkowie honorowi posiadają glos doradczy na Walnym Zgromadzeniu. Na członkach honorowych nie ciąży obowiązek płacenia składek. 

§ 9.

Członkowie Towarzystwa biorą udział w realizacji jego celów i zadań, mogą zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące działalności Towarzystwa oraz mają obowiązek przestrzegania postanowień Statutu i uchwał organów Towarzystwa.

§ 10.

 1. Członkostwo w Towarzystwie ustaje na skutek:
  1. śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego,
  2. wystąpienia z Towarzystwa zgłoszonego na piśmie do Zarządu,
  3. skreślenia z listy członków,
  4. rozwiązania Towarzystwa.
 2. Skreślenie z listy członków może nastąpić, jeżeli członek:
  1. nie przestrzega postanowień Statutu i uchwał władz Towarzystwa,
  2. działa na szkodę Towarzystwa,
  3. nie bierze udziału w działalności statutowej przez okres co najmniej 1 roku,
  4. zalega z płatnością składek przez okres co najmniej 1 roku i mimo wezwania świadczenia tego nie spełni.
 3. Uchwałę o skreśleniu z listy członków podejmuje Zarząd Towarzystwa. Od uchwały tej członek może się odwołać do Walnego Zgromadzenia w ciągu 30 dni od dnia jej doręczenia wraz z uzasadnieniem.
 4. Postanowienia ust. 1 - 3 stosuje się odpowiednio do członków wspierających.

IV. Organy Towarzystwa

§ 11.

 1. Organami Towarzystwa są:
  1. Walne Zgromadzenie;
  2. Zarząd;
  3. Komisja Rewizyjna.
 1. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej Towarzystwa trwa 4 lata i kończy się w okresie do 3 miesięcy po kolejnych Igrzyskach Olimpijskich.
 2. Kadencja delegatów na Walne Zgromadzenie trwa 4 lata.
 1. Organom Towarzystwa służy prawo uzupełniania swego składu /kooptacja/, jednakże w liczbie nieprzekraczającej 1/3 składu organu pochodzącego z wyboru.

Walne Zgromadzenie

§ 12.

 1. Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem Towarzystwa. Walne Zgromadzenia mogą być Zwyczajne i Nadzwyczajne. W Walnych Zgromadzeniach uczestniczą wszyscy członkowie Towarzystw.
 2. Jeżeli liczba członków przekroczy 100, wprowadza się podział na okręgi, określone uchwałą Zarządu, wówczas w Walnym Zgromadzeniu uczestniczą delegaci i automatycznie przekształca się ono w Walne Zgromadzenie Delegatów. Delegaci są wybierani według następującego klucza wyborczego: 1 delegat na 10 członków. Wybór delegatów odbywa się w okręgach zgodnie z zadeklarowanym miejscem zamieszkania i może być przeprowadzony drogą elektroniczną. Kadencja wybranych delegatów trwa 4 lata.
 3. Każdy delegat ma głos stanowiący. Prezes Zarządu Towarzystwa, członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej mają głos doradczy, o ile nie są delegatami z głosem stanowiącym.
 4. Do wyłącznej właściwości Walnego Zgromadzenia należy:
  1. uchwalanie programu działalności Towarzystwa;
  2. wybór w głosowaniu tajnym Prezesa i członków Zarządu oraz Członków Komisji Rewizyjnej;
  3. wybór dwóch delegatów TOP na Walne Zgromadzenie Polskiego Komitetu Olimpijskieg;
  4. wybór 12 kandydatów TOP do Zarządu Polskiego Komitetu Olimpijskiego będących aktywnymi lub byłymi zawodnikami, którzy uczestniczyli w Igrzyskach Olimpijskich, spośród których co najmniej dwóch musi spełniać w momencie wyboru warunek udziału w Igrzyskach Olimpijskich w ciągu ostatnich 12 lat;
  5. zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej;
  6. uchwalanie zmian Statutu;
  7. udzielanie na wniosek Komisji Rewizyjnej absolutorium ustępującemu Zarządowi;
  8. podejmowanie uchwał w sprawach, co do których Statut nie określa właściwości Zarządu lub Komisji Rewizyjnej;
  9. podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Towarzystwa.
 5. Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze jest zwoływane przez Zarząd raz na rok, a Sprawozdawczo - Wyborcze raz na cztery lata. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia Zarząd jest obowiązany zawiadomić co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia listem poleconym lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, o ile członek wyraził zgodę na ten tryb powiadamiania, podając jednocześnie do wiadomości Zarządu swój adres email. Sprawozdanie z działalności Zarządu wyłożone jest do wglądu w siedzibie Towarzystwa na 2 tygodnie przed terminem Walnego Zgromadzenia.
 6. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Towarzystwa zwoływane jest przez Zarząd:
  1. z własnej inicjatywy;
  2. na wniosek Komisji Rewizyjnej;
  3. na wniosek co najmniej ¼ członków uprawnionych do głosowania.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd w terminie 30 dni od zgłoszenia wniosku i obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.

 1. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów. Uchwały w sprawie zmian w Statucie wymagają 2/3 głosów obecnych członków. Do podejmowania uchwał przez Walne i Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wymagana jest w pierwszym terminie obecność co najmniej połowy członków uprawnionych do udziału. Wymóg ten nie obowiązuje w drugim terminie, z zastrzeżeniem § 20.
 2. Uchwały Walnego Zgromadzenia obowiązują wszystkich członków Towarzystwa oraz jego organy.

§ 13.

Raz w roku zwoływane jest Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze w celu przyjęcia sprawozdania z działalności finansowej Towarzystwa. W roku, w którym odbywa się Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo - Wyborcze nie zwołuje się Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego.

Zarząd

§ 14.

 1. Zarząd kieruje działalnością Towarzystwa i reprezentuje je na zewnątrz. Zarząd składa się z 12-15 osób wybieranych przez Walne Zgromadzenie.
 2. Na pierwszym posiedzeniu Zarząd wybiera spośród członków Zarządu 1-3 Wiceprezesów, Sekretarza Generalnego i Skarbnika.
 3. Posiedzenia Zarządu są protokołowane. Protokół podpisuje przewodniczący posiedzenia i protokolant.
 4. Oświadczenia woli w imieniu Towarzystwa składają łącznie dwaj przedstawiciele Zarządu: Prezes albo Wiceprezes oraz Sekretarz Generalny albo Skarbnik.
 5. Zarząd może podejmować uchwały w drodze elektronicznej. Głosowanie jest ważne, gdy weźmie w nim udział co najmniej połowa członków Zarządu w ciągu 2 dni.

§ 15.

Do obowiązków Zarządu należy:

 1. realizowanie celów i zadań statutowych oraz uchwał Walnego Zgromadzenia;
 2. zarządzanie majątkiem Towarzystwa;
 3. prowadzenie gospodarki finansowej i rachunkowości;
 4. sporządzanie sprawozdań z działalności Zarządu i Towarzystwa.

§ 16.

 1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na trzy miesiące.
 2. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy składu Zarządu, w tym Prezesa lub Wiceprezesa.

Komisja Rewizyjna

§ 17.

Komisja Rewizyjna składa się z 3-5 osób wybranych przez Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze. Członkiem Komisji Rewizyjnej nie może być osoba pełniąca funkcję członka Zarządu. Komisja wybiera ze swego grona przewodniczącego, zastępcę i sekretarza. Pracami Komisji kieruje przewodniczący, a w razie jego nieobecności zastępca przewodniczącego.

§ 18.

 1. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej TOP.
 2. Do zadań Komisji Rewizyjnej należy:
  1. przeprowadzenie nie rzadziej niż raz do roku kontroli działalności Zarządu i przedkładanie sprawozdań oraz wniosków Zarządowi i Walnemu Zgromadzeniu;
  2. składanie sprawozdań oraz wniosków w sprawie absolutorium dla Zarządu na Walnym Zgromadzeniu Sprawozdawczo – Wyborczym;
  3. kontrola opłacania składek członkowskich;
  4. ocena wykonania uchwał Walnego Zgromadzenia Towarzystwa.
 3. Komisja rewizyjna ma prawo:
  1. występowania o zwołanie posiedzeń Zarządu;
  2. w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w działalności TOP wydawania zaleceń i żądania wyjaśnień oraz określenia terminów i sposobów usunięcia nieprawidłowości.
 4. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub wskazany przez niego członek Komisji ma prawo brania udziału w posiedzeniach Zarządu TOP z głosem doradczym.
 5. Komisja Rewizyjna sporządza ze swoich czynności protokół, który podpisują członkowie Komisji uczestniczący w posiedzeniu lub prowadzący kontrolę.

V. Majątek i fundusze Towarzystwa

§ 19.

Majątek Towarzystwa stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze, a w tym:

 1. wpływy ze składek członkowskich,
 2. wpływy z działalności gospodarczej prowadzonej, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
 3. dochody z majątku Towarzystwa oraz ofiarności publicznej,
 4. dotacje, spadkii, darowizny i zapisy dokonywane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

VI Postanowienia końcowe

§ 20.

Rozwiązanie Towarzystwa wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej większością 3/4 uprawnionych do głosowania, przy obecności co najmniej 2/3 liczby członków Towarzystwa lub delegatów, o których mowa w §12.

§ 21.

Uchwała Walnego Zgromadzenia o rozwiązaniu Towarzystwa zawiera jednocześnie postanowienie o przekazaniu majątku. W takim przypadku likwidatorami Towarzystwa są członkowie Zarządu.

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Polityka prywatności serwisu polscyolimpijczycy.pl

Informacje ogólne

 1. Operatorem Serwisu polscyolimpijczycy.pl jest Towarzystwo Olimpijczyków Polskich 00-561 Warszawa, ul. Mokotowska 24
 2. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
  1. Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje.
  2. Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. "ciasteczka").
  3. Poprzez gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego nazwa.pl.

Informacje w formularzach

 1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika.
 2. Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP)
 3. Dane w formularzu nie są udostępniane podmiotom trzecim inaczej, niż za zgodą użytkownika.
 4. Dane podane w formularzu mogą stanowić zbiór potencjalnych klientów, zarejestrowany przez Operatora Serwisu w rejestrze prowadzonym przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
 5. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego.
 6. Dane podane w formularzach mogą być przekazane podmiotom technicznie realizującym niektóre usługi – w szczególności dotyczy to przekazywania informacji o posiadaczu rejestrowanej domeny do podmiotów będących operatorami domen internetowych (przede wszystkim Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa j.b.r – NASK), serwisów obsługujących płatności lub też innych podmiotów, z którymi Operator Serwisu w tym zakresie współpracuje.

 Informacja o plikach cookies

 1. Serwis korzysta z plików cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
  1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  2. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
  3. określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.
 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
 9. Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics
 10. Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.
 11. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

 Logi serwera

 1. Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.
 2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:
  1. Czas nadejścia zapytania,
  2. Czas wysłania odpowiedzi,
  3. Nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
  4. Informacje o błędach, jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
  5. Adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku, gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
  6. Informacje o przeglądarce użytkownika,
  7. Informacje o adresie IP.
 3. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.
 4. Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.

Udostępnienie danych

 1. Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych.
 2. Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłączenie za zgodą tej osoby.
 3. Operator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.

 Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?

 1. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www
 2. W celu zarządzania ustawieniami cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową/ system i postępuj zgodnie z instrukcjami:
  1. Internet Explorer
  2. Chrome
  3. Safari
  4. Firefox
  5. Opera
  6. Android
  7. Safari (iOS)
  8. Windows Phone
  9. Blackberry