pdf

STATUT

Towarzystwa Olimpijczyków Polskich

I. Postanowienia ogólne

§1.

Towarzystwo Olimpijczyków Polskich, zwane dalej "Towarzystwem" /w skrócie "TOP"/ jest stowarzyszeniem kultury fizycznej i działa na podstawie ustawy o sporcie, prawa o stowarzyszeniach i niniejszym statucie.

§ 2.

Terenem działania Towarzystwa jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą władz - miasto stołeczne Warszawa.

§ 3.

Działalność Towarzystwa prowadzona jest na zasadzie pracy społecznej członków.

§ 4.

Towarzystwo ma prawo używania pieczęci, oznak organizacyjnych i honorowych

§ 5.

Towarzystwo może być członkiem organizacji krajowych, zagranicznych i międzynarodowych, których działalność jest zbieżna z celami zadaniami Towarzystwa.

II. Cele i zadania

§ 6.

Celem Towarzystwa jest:

 1. Krzewienie wartości fizycznych i duchowych, które stanowią podstawę sportu zgodnie z Kartą Olimpijską.
 2. Kultywowanie humanistycznych wartości, etyki, zasad fair play.
 3. Aktywne zabieganie o rozszerzenie kontaktów i zyskiwanie poparcia coraz liczniejszych kręgów naszego społeczeństwa oraz Polaków za granicą dla rozwoju polskiego ruchu olimpijskiego.
 4. Współpraca, krzewienie i upowszechnianie idei olimpijskich z organizacjami powołanymi przez TOP powstającymi w kraju i za granicą.
 5. Otaczanie opieką olimpijczyków, którzy jej potrzebują ze względów zdrowotnych i materialnych.
 6. Pozyskiwanie środków finansowych na rzecz polskiego ruchu olimpijskiego.
 7. Współdziałanie z Polskim Komitetem Olimpijskim w realizacji jego zadań statutowych.

§ 6a.

Towarzystwo wypełnia swoje cele Statutowe poprzez:

 1. Wypowiadanie się w sprawach publicznych związanych ze sportem i jego rolą W społeczeństwie oraz wydawanie stosownych opinii dla potrzeb organów władzy publicznej.
 2. Wykonywanie zadań wynikających z postanowień i zaleceń PKOl.

 

III. Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 7.

 1. Towarzystwo zrzesza członków:
  • Zwyczajnych;
  • Wspierających;
  • Honorowych.
 1. Członkiem zwyczajnym może być ten, kto reprezentował Polskę w Igrzyskach Olimpijskich jako zawodnik, uczestnik konkursów sztuki wkonkurencjach nagradzanych medalami olimpijskimi, posiada nienaganną opinię, pełną zdolność do czynności prawnych i po złożeniu deklaracji członkowskiej zostanie przyjęty przez Zarząd.
 2. Członkowie zwyczajni mają czynne i bierne prawo wyborcze i głos stanowiący na Walnym Zgromadzeniu oraz opłacają składki członkowskie w wysokości ustalonej przez Walne Zgromadzenie.
 3. Członkiem wspierającym Towarzystwo może być osoba prawna będąca organizacją działającą na terenie kraju lub poza jej granicami oraz osoba fizyczna będąca obywatelem polskim lub cudzoziemcem zainteresowana działalnością Towarzystwa i deklarująca pomoc finansową. Przyjęcie członka wspierającego dokonuje Zarząd Towarzystwa na podstawie złożonej deklaracji. Członkowie wspierający posiadają glos doradczy na Walnym Zgromadzeniu.
 4. Członek wspierający opłaca składki i może udzielić Towarzystwu innej pomocy materialnej. Ma prawo uczestniczenia w posiedzeniach organów Towarzystwa i składania wniosków i postulatów w sprawach jego działalności.
 1. Członkiem honorowym Towarzystwa może być osoba fizyczna będąca obywatelem polskim lub cudzoziemcem szczególnie zasłużona dla idei Towarzystwa i działająca na rzecz jego rozwoju. Godność członka honorowego nadawana jest' przez Zarząd Towarzystwa. Na członkach honorowych nie ciąży obowiązek płacenia składek. Członkowie honorowi posiadają glos doradczy na Walnym Zgromadzeniu.

§ 8.

Członkowie Towarzystwa biorą udział w realizacji celów i zadań mogą zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące działalności Towarzystwa oraz mają obowiązek przestrzegania postanowień statutu i uchwał organów Towarzystwa.

§ 9.

 1. Członkostwo w Towarzystwie ustaje na skutek:
  1. śmierci członka,
  2. wystąpienia z Towarzystwa zgłoszonego na piśmie do Zarządu,
  3. skreślenia z listy członków,
  4. rozwiązania Towarzystwa.
 2. Skreślenie z listy członków może nastąpić, jeżeli członek:
  1. nie przestrzega postanowień Statutu i uchwał władz Towarzystwa,
  2. działa na szkodę Towarzystwa,
  3. nie bierze udziału w działalności statutowej przez okres 1 roku,
  4. zalega z płatnością składek przez okres 1 roku i mimo wezwania, świadczenia tego nie spełnia.
 3. Uchwałę o skreśleniu z listy członków podejmuje Zarząd Towarzystwa. Od uchwały tej członek może się odwołać do Walnego Zgromadzenia w ciągu 30 dni od dnia jej doręczenia wraz z uzasadnieniem.
 4. Postanowienia ust. 1 - 3 stosuje się odpowiednio do członków wspierających.

IV. Organa Towarzystwa

§ 10.

 1. Organami Towarzystwa są:
  1. Walne Zgromadzenie;
  2. Zarząd;
  3. Komisja Rewizyjna.
 1. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej Towarzystwa trwa 4 lata i kończy się w okresie do 3 miesięcy po kolejnych Igrzyskach Olimpijskich.
 2. Kadencja delegatów na Walne Zgromadzenie trwa 4 lata.
 1. Organom Towarzystwa służy prawo uzupełniania swego składu / kooptacja/ jednakże w liczbie nieprzekraczającej 1/3 składu organu pochodzącego z wyboru

Walne Zgromadzenie

§ 11.

 1. Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem Towarzystwa. Walne Zgromadzenia mogą być Zwyczajne i Nadzwyczajne. W Walnych Zgromadzeniach uczestniczą wszyscy członkowie Towarzystwa. W przypadku przekroczenia liczby 100 członków - w Walnym Zgromadzeniu uczestniczą przedstawiciele delegatów wybrani według następującego klucza wyborczego: 1 delegat na 20 członków każdy z głosem stanowiącym oraz Prezes Towarzystwa, członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej z głosem doradczym o ile nie są delegatami z głosem stanowiącym.
 2. Do wyłącznej właściwości Walnego Zgromadzenia należy:
  1. uchwalanie programu działalności Towarzystwa;
  2. wybór w głosowaniu tajnym Prezesa i członków Zarządu oraz Członków Komisji Rewizyjnej;
  3. zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej;
  4. uchwalanie zmian statutu;
  5. udzielanie na wniosek Komisji Rewizyjnej absolutorium ustępującemu zarządowi;
  6. podejmowanie uchwał w sprawach, co do których Statut nie określa właściwości Zarządu lub Komisji Rewizyjnej;
  7. podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Towarzystwa.
 3. Na żądanie Komisji Rewizyjnej Zarząd zobowiązany jest zwołać Walne Zgromadzenie w trybie nadzwyczajnym nie później aniżeli w terminie trzech miesięcy od daty żądania.
 4. Walne Zebranie Sprawozdawcze jest zwoływane przez Zarząd raz na rok, a sprawozdawczo - wyborcze raz na cztery lata. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia, Zarząd jest obowiązany zawiadomić, co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia listem poleconym lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, o ile członek wyraził zgodę na ten tryb powiadamiania, podając jednocześnie do wiadomości Zarządu swój adres email. Sprawozdanie z działalności Zarządu wyłożone jest do wglądu w siedzibie Towarzystwa na 2 tygodnie przed terminem Walnego Zgromadzenia.
 5. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Towarzystwa zwoływane jest przez Zarząd:
  1. z własnej inicjatywy;
  2. na wniosek Komisji Rewizyjnej;
  3. na wniosek co najmniej ¼ członków uprawnionych do głosowania.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd w terminie 30 dni od zgłoszenia wniosku i obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.

 1. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności, co najmniej połowy liczby członków lub delegatów.
 2. Uchwały Walnego Zgromadzenia obowiązują wszystkich członków Towarzystwa oraz jego organy.

§ 11 a

Raz w roku zwoływane jest Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze w celu przyjęcia sprawozdania z działalności finansowej. W roku, w którym odbywa się Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo - Wyborcze nie zwołuje się Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego.

Zarząd

§ 12.

 1. Zarząd kieruje działalnością Towarzystwa i reprezentuje Towarzystwo na zewnątrz. Zarząd składa się z 12 -15 osób.
 2. Pracami zarządu kieruje Prezes Zarządu. Na pierwszym posiedzeniu Zarząd wybiera z pośród siebie dwóch Wiceprezesów, Sekretarza, Skarbnika.
 3. Posiedzenia Zarządu są protokołowane. Protokół podpisuje przewodniczący posiedzenia i sekretarz.
 4. Oświadczenia woli w imieniu Towarzystwa składają łącznie dwaj przedstawiciele Zarządu: Prezes lub Wiceprezes i Skarbnik.

§ 13.

Do obowiązków Zarządu należy:

 1. realizowanie celów i zadań statutowych i uchwał Walnego Zgromadzenia;
 2. zarządzanie majątkiem Towarzystwa;
 3. prowadzenie gospodarki finansowej i rachunkowości;
 4. sporządzanie sprawozdań z działalności Zarządu i Towarzystwa.

§ 14.

 1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb nie rzadziej jednak niż raz na trzy miesiące.
 2. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy składu Zarządu, w tym Prezesa /lub Wiceprezesa/.

Komisja Rewizyjna

§ 15.

Komisja Rewizyjna składa się z 3-5 osób wybranych przez Walne Zgromadzenie. Członkiem Komisji Rewizyjnej nie może być osoba pełniąca funkcje członka Zarządu. Komisja wybiera ze swego grona przewodniczącego, zastępcę i sekretarza. Pracami Komisji kieruje przewodniczący, a w razie jego nieobecności zastępca przewodniczącego.

§ 16.

 1. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej TOP.
 2. Do zadań Komisji Rewizyjnej należy:
  1. przeprowadzenie nie rzadziej niż raz do roku kontroli działalności zarządu i przedkładanie sprawozdań oraz wniosków Zarządowi i Walnemu Zgromadzeniu;
  2. składanie sprawozdań oraz wniosków w sprawie absolutorium dla Zarządu na Walnym Zgromadzeniu Sprawozdawczo – Wyborczym;
  3. kontrola opłacania składek członkowskich;
  4. ocena wykonania uchwał Walnego Zgromadzenia Towarzystwa Olimpijczyków Polskich.
 3. Komisja rewizyjna ma prawo:
  1. występowania o zwołanie posiedzeń Zarządu;
  2. w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w działalności TOP wydawania zaleceń oraz żądanie wyjaśnień oraz określenia terminów i sposobów usunięcia nieprawidłowości.
 4. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub wskazany przez niego członek Komisji ma prawo brania udziału w posiedzeniach Zarządu TOP z głosem doradczym.
 5. Komisja Rewizyjna sporządza ze swoich czynności protokół, który podpisują członkowie Komisji uczestniczący w posiedzeniu lub prowadzący kontrolę.

V. Majątek i fundusze Towarzystwa

§ 17.

Majątek Towarzystwa stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze, a w tym:

 1. wpływy ze składek członkowskich,
 2. wpływy z działalności gospodarczej prowadzonej, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
 3. dochody z majątku Towarzystwa oraz ofiarności publicznej,
 4. dotacje składki, darowizny i zapisy, dokonywane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

VI Postanowienia końcowe

§ 18.

Zmiana statutu i rozwiązanie Towarzystwa wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej 3/4 uprawnionych do głosowania, przy obecności co najmniej 2/3 liczby członków lub delegatów, o których mowa w § 11 ust. 1.

§ 19.

Uchwała Walnego Zgromadzenia o rozwiązaniu Towarzystwa zawiera jednocześnie postanowienie o przekazaniu majątku. W takim przypadku likwidatorami Towarzystwa są członkowie Zarządu.

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Polityka prywatności serwisu polscyolimpijczycy.pl

Informacje ogólne

 1. Operatorem Serwisu polscyolimpijczycy.pl jest Towarzystwo Olimpijczyków Polskich 00-561 Warszawa, ul. Mokotowska 24
 2. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
  1. Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje.
  2. Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. "ciasteczka").
  3. Poprzez gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego nazwa.pl.

Informacje w formularzach

 1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika.
 2. Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP)
 3. Dane w formularzu nie są udostępniane podmiotom trzecim inaczej, niż za zgodą użytkownika.
 4. Dane podane w formularzu mogą stanowić zbiór potencjalnych klientów, zarejestrowany przez Operatora Serwisu w rejestrze prowadzonym przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
 5. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego.
 6. Dane podane w formularzach mogą być przekazane podmiotom technicznie realizującym niektóre usługi – w szczególności dotyczy to przekazywania informacji o posiadaczu rejestrowanej domeny do podmiotów będących operatorami domen internetowych (przede wszystkim Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa j.b.r – NASK), serwisów obsługujących płatności lub też innych podmiotów, z którymi Operator Serwisu w tym zakresie współpracuje.

 Informacja o plikach cookies

 1. Serwis korzysta z plików cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
  1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  2. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
  3. określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.
 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
 9. Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics
 10. Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.
 11. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

 Logi serwera

 1. Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.
 2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:
  1. Czas nadejścia zapytania,
  2. Czas wysłania odpowiedzi,
  3. Nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
  4. Informacje o błędach, jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
  5. Adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku, gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
  6. Informacje o przeglądarce użytkownika,
  7. Informacje o adresie IP.
 3. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.
 4. Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.

Udostępnienie danych

 1. Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych.
 2. Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłączenie za zgodą tej osoby.
 3. Operator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.

 Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?

 1. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www
 2. W celu zarządzania ustawieniami cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową/ system i postępuj zgodnie z instrukcjami:
  1. Internet Explorer
  2. Chrome
  3. Safari
  4. Firefox
  5. Opera
  6. Android
  7. Safari (iOS)
  8. Windows Phone
  9. Blackberry