Kapituła „GLORIA OPTIMIS”

Kapituła została ustanowiona w 2005 r. z inicjatywy Towarzystwa Olimpijczyków Polskich, Fundacji „Olimpiada” oraz Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie.

Celem powołania jest uhonorowanie tych, którzy przez swoje osiągnięcia sportowe, karierę zawodową, patriotyzm, niezłomny charakter, zasługują na miano wybitnych osobowości sportu polskiego.

„Złoty Krąg” jest wyrazem szczególnego wyróżnienia i uznania.

 1. Kapituła powołana jest przez Prezesa Towarzystwa Olimpijczyków Polskich i Rektora Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie, jest odpowiedzialna za merytoryczne i organizacyjne doroczne zebrania zgłoszeń, a następnie przyznanie wyróżnień „Złotego Kręgu” wybitnym osobowościom sportu polskiego.
 2. W skład Kapituły wchodzi od 7 do 11 osób:
  • urzędujący Prezes Towarzystwa Olimpijczyków Polskich,
  • urzędujący Rektor Akademii Wychowania Fizycznegow Warszawie,
  • urzędujący Sekretarz Generalny PKOI,
  • Minister Kultury,
  • przedstawiciel sponsora.
   Pozostałe osoby wybierają jak i ewentualnie odwołują Prezes T.O.P. oraz Rektor Akademii Wychowania Fizycznego.
 3. Kapituła wybiera ze swego grona przewodniczącego i powołuje sekretarza (niekoniecznie członka Kapituły). Przewodniczący Kapituły zwołuje posiedzenia Kapituły raz w roku, nie później niż na 4 miesiące przed rozpoczęciem nowego roku akademickiego, czuwa nad całokształtem prac Kapituły, reprezentuje Kapitułę na zewnątrz. Uroczystości umieszczenia „Złotych Kręgów” na agorze AWF odbywać się będą w dniu inauguracji roku akademickiego.
 4. Napływające wnioski (z wyjątkiem pierwszej edycji) rejestruje sekretarz Kapituły. Wyniki obrad zawiera formularz protokołu. W protokole wpisuje się opinię i postanowienia odnośnie rozpatrywanych wniosków o nadanie „Złotego Kręgu” wybitnym osobowościom sportu polskiego.
 5. Posiedzenia Kapituły są poufne i niejawne.
 6. Decyzje Kapituły zapadają zwykłą większością głosów uprawnionych, przy obecności przynajmniej połowy członków Kapituły. W przypadku równej ilości głosów, decyduje przewodniczący Kapituły.
 7. Decyzje Kapituły we wszystkich sprawach dotyczących przyznania „Złotego Kręgu” wybitnym osobowościom sportu polskiego są ostateczne.
 8. Wnioski o przyznanie „Złotego Kręgu” wybitnej osobowości sportu polskiego dotyczyć mogą: sportowców, trenerów, działaczy, dziennikarzy, lekarzy oraz znanych postaci ze świata kultury związanych z olimpizmem. Wnioski składać mogą:
  • Polski Komitet Olimpijski i Towarzystwo Olimpijczyków Polskich,
  • Polski Komitet Paraolimpijski, –  Ministerstwo Kultury, –  Ministerstwo Sportu.
  • polskie związki sportowe,
  • wyższe uczelnie wychowania fizycznego,
  • kluby sportowe,
  • stowarzyszenia i fundacje o zasięgu ogólnopolskim.
 9. Wnioski o nadanie „Złotego Kręgu” mogą wpływać do Kapituły w każdym czasie i będą rozpatrywane raz w roku w terminie wyznaczonym przez przewodniczącego.
 10. Wniosek o przyznanie „Złotego Kręgu” wybitnej osobowości sportu polskiego, powinien zawierać podstawowe dane i charakterystykę kandydata, oraz jego działalność i osiągnięcia.
 11. Kapituła przez swego sekretarza prowadzi księgę ewidencyjną osób wyróżnionych, zaś umieszczenie „Złotego Kręgu” jest poprzedzone prezentację zasług laureata.
 12. Poza pierwszą edycją „Złote Kręgi” przyznawane będą w liczbie nie większej niż dziesięć wyróżnień.
 13. Siedzibą Kapituły jest każdorazowy lokal Towarzystwa Olimpijczyków Polskich.

Gloria Optimis, której ideę zapoczątkował Prezes Towarzystwa Olimpijczyków Polskich mecenas Ryszard Parulski. Ostatnia, jak na razie 12 Edycja „Gloria Optimis” – Złoty Krąg Wybitnych Osobowości odbyła się w dniu 25 września 2017 o godz. 11:00 w pobliżu pomnika Józefa Piłsudskiego patrona uczelni.

Uroczystość miała charakter szczególny, ze względu na odsłonięcie pamiątkowej tablicy poświęconej Ryszardowi Parulskiemu wieloletniemu Prezesowi Towarzystwa Olimpijczyków Polskich, który zmarł 10 stycznia 2017 Ryszard Parulski był pomysłodawcą, inicjatorem powstania Kapituły "Gloria Optimis", która została powołana w 2005 roku z inicjatywy Towarzystwa Olimpijczyków Polskich, Fundacji "Olimpiada" oraz Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie. Ryszard Parulski był również wybitnym sportowcem, medalistą olimpijskim, wielokrotnym medalistą mistrzostw świata. Głównym celem organizowanej od lat uroczystości jest uhonorowanie osobistości sportu, dziennikarstwa, kultury, medycyny, sztuki, którzy przez swoje osiągnięcia sportowe, karierę zawodową, patriotyzm, niezłomny charakter - zasługują na miano wybitnych osobowości sportu polskiego. Miejsce w "Złotym Kręgu" w centralnym punkcie Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego jest tego szczególnym wyrazem.  Dotychczasowa działalność Kapituły Gloria Optimus zaowocowała odsłonięciem 125 pamiątkowych tablic w kategoriach: zawodnicy (71), trenerzy (18), zasłużeni dla AWF (13), dziennikarze (10), kultura (5), działacze (4), „Olimpijskie Konkursy Sztuki” (3), lekarze (1).

Ryszard Parulski

9.03.1938 – 10.01.2017

Szermierz, medalista olimpijski, adwokat, działacz społeczny

Był Postacią niezwykłą, o silnej osobowości. W 1955 roku rozpoczął treningi w sekcji szermierczej klubu Marymont. W krótkim czasie osiągnął niebywałe sukcesy. W 1959 roku w Paryżu wywalczył swój pierwszy tytuł mistrza świata juniorów we florecie. Ponad 20 razy stawał na podium Mistrzostw Polski indywidualnie i w drużynie. Zdobył 9 medali mistrzostw świata seniorów. Jest jedynym szermierzem na świecie, który wywalczył tytuł mistrza świata we wszystkich trzech broniach: florecie, szpadzie i szabli. Nikt wcześniej ani później tego nie dokonał. Trzykrotnie reprezentował Polskę na Igrzyskach Olimpijskich w Rzymie (1960), Tokio (1964) i Meksyku (1968), dwukrotny medalista Igrzysk w drużynie – srebrny w Tokio i brązowy w Meksyku.

W 1963 roku wybrany został Sportowcem Roku w plebiscycie Przeglądu Sportowego.

Po ukończeniu studiów na Wydziale Prawa UW, w 1971 roku rozpoczął pracę w Zespole Adwokackim. Był obrońcą wielu sportowców, którym bezinteresownie pomagał. W stanie wojennym bronił internowanych.

Był wielkiej klasy społecznikiem – pomysłodawcą, współzałożycielem i Prezesem Fundacji Gloria Victis, która w latach 1986-2001 niosła pomoc sportowcom znajdującym się w potrzebie, czy to ze względu na stan zdrowia, kalectwo, czy wykluczenie. W latach 1989-1992 pełnił funkcję Prezesa Polskiego Związku Szermierczego, a w 1993 roku przyznano mu tytuł Honorowego Prezesa Związku.

W 1991roku założył z przyjaciółmi Towarzystwo Olimpijczyków Polskich. Przez 26 lat pełnił tam funkcję prezesa. Był pomysłodawcą organizacji Igrzysk Olimpijskich w 2012 roku w Warszawie, organizatorem niezliczonej liczby zawodów, biegów, imprez, w których udział brało kilkadziesiąt tysięcy dzieci i młodzieży. W 1998 roku współorganizował Kolarski Wyścig Solidarności i Olimpijczyków (rozgrywany na dwóch kontynentach, Warszawa – Filadelfia).

Całe serce i wiele tytanicznej pracy włożył w budowę Ośrodka Rehabilitacji Olimpijczyków i Paraolimpijczyków w Michałowicach, w którym od 2005 roku mogli się bezpłatnie leczyć sportowcy.

Przez ostatnie 12 lat był wiceprezesem Polskiego Komitetu Olimpijskiego, opiekował się Komisją Kultury i Edukacji Olimpijskiej, Klubem Fair Play. Powołał w 2005 roku Fundację Gloria Optimis, dla uhonorowania wybitnych osobowości, które miały ogromny wpływ na życie kulturalne i sportowe w kraju. W efekcie powstał tzw. Złoty Krąg na głównym dziedzińcu Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie, gdzie upamiętnił tablicami także polskich olimpijczyków, którzy polegli w II wojnie światowej.

Silne były jego związki z kulturą. Z jego inicjatywy powstała galeria rzeźb o tematyce sportowej wokół Centrum Olimpijskiego, których autorami są wybitni twórcy. Był też organizatorem wystawy w Warszawie i Londynie (2004 i 2012) pt. Olimpijskie Konkursy Sztuki 1912-1947. Wyszedł z inicjatywą przywrócenia i włączenia tych konkursów do programu olimpijskiego.

Za swoją postawę i aktywność, był odznaczony wieloma medalami sportowymi i państwowymi. W 2011 roku wyróżniony został prestiżowym odznaczeniem Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego Sport for Social Responsibility. Złotym Medalem Międzynarodowej Federacji Szermierczej, w 2016 roku otrzymał order Zasługi Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Pośmiertnie odznaczony został Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski (Polonia Restituta).


I EDYCJA 2005


Kategoria „sport polski”

Władysław Osmólski

Halina Konopacka-Matuszewska-Szczerbińska

Wacław Kuchar

Janusz Kusociński

Stanisław Marusarz

Jadwiga Jędrzejowska-Galert

Roger Verey

Bronisław Czech

Eugeniusz Lokajski

Kategoria „Olimpijskich konkursów sztuki 1912-1948”

Kazimierz Wierzyński

Józef Klukowski Zbigniew Turski

Kategoria dziennikarze

Wojciech Trojanowski

Kategoria trenerzy

Feliks Stamm

Janos Kevey

Jan Mulak

Kazimierz Górski

Klemens Roguski

Henryk Łasak

Janusz Tracewski


II EDYCJA 2006


Kategoria zawodnicy

Helena Rakoczy

Zygmunt Chychła

Janusz Sidło Jerzy Chromik

Kategoria działacze

Zygmunt Gilewicz

Kategoria lekarze

Marian Weiss

Kategoria dziennikarze

Lech Stefan Szczurek-Cergowski

Kategoria kultura

Jan Parandowski

Kategoria trenerzy

Ryszard Koncewicz

Władysław Dobrowolski


III EDYCJA 2007


Kategoria zasłużeni dla AWF

Włodzimierz Jan Missiuro

Kategoria zawodnicy

Elżbieta Krzesińska-Duńska

Zdzisław Krzyszkowiak

Gerard Cieślik

Marian Zieliński

Zbigniew Pietrzykowski

Jerzy Szajnowicz-Iwanow

Kategoria dziennikarze

Stefan Sieniarski

Kategoria trenerzy

Hubert Jerzy Wagner

Kategoria kultura

Krzysztof Penderecki


IV EDYCJA 2008


Kategoria zasłużeni dla AWF

Zygmunt Bielczyk

Tadeusz Ulatowski

Kategoria zawodnicy

Irena Szewińska

Waldemar Baszanowski

Ireneusz Paliński

Jerzy Kulej

Józef Grudzień

Marian Kasprzyk

Kategoria działacze

Kazimierz Glabisz

Kategoria dziennikarze

Grzegorz Aleksandrowicz


 V EDYCJA 2009


Kategoria zasłużeni dla AWF

Halina Szwarc

Kategoria zawodnicy

Henryk Dobrzański

Józef Zapędzki

Józef Szmidt

Egon Franke

Włodzimierz Lubański

Kategoria trenerzy

Zbigniew Czajkowski

Walenty Kłyszejko

Kategoria dziennikarze

Bohdan Tomaszewski

Kategoria kultura

Daniel Olbrychski

Kategoria działacze

Włodzimierz Reczek


VI EDYCJA 2010


Kategoria zasłużeni dla AWF

Roman Trześniowski

Kategoria zawodnicy

Kazimierz Deyna

Władysław Komar

Waldemar Marszałek

Jan Szczepański

Ryszard Szurkowski

Witold Woyda

Sobiesław Zasada

Kategoria trenerzy

Zygmunt Szelest

Kategoria dziennikarze

Jan Ciszewski


VII EDYCJA 2011


Kategoria zasłużeni dla AWF

Wanda Czarnocka-Karpińska

Kategoria zawodnicy

Ewa Kłobukowska

Jerzy Kukuczka

Edward Skorek

Bronisław Malinowski

Tadeusz Ślusarski

Jacek Wszoła

Jerzy Rybicki

Kategoria trenerzy

Antoni Piechniczek

Kategoria dziennikarze

Dariusz Szpakowski


 VIII EDYCJA 2012


Kategoria zasłużeni dla AWF

Stefan Wołoszyn

Kategoria zawodnicy

Leszek Drogosz

Tadeusz Walasek

Kazimierz Lipień

Wiesław Rudkowski

Janusz Pyciak-Peciak

Zygmunt Smalcerz

Wanda Rutkiewicz

Kategoria trenerzy

Zygmunt Kraus

Kategoria działacze

Mariusz Zaruski


IX EDYCJA 2013


Kategoria zasłużeni dla AWF

Maciej Skład

Kategoria zawodnicy

Maria Kwaśniewska-Maleszewska

Andrzej Grubba

Jan Kowalczyk

Grzegorz Lato

Mieczysław Nowicki

Ignacy Tłoczyński

Ksawery Tłoczyński

Kategoria trenerzy

Witold Zagórski

Kategoria działacze

Stanisław Stefan Paszczyk

Kategoria kultura

Bronisław Chromy

Kategoria dziennikarze

Stefan Szczepłek


X EDYCJA 2014


Kategoria zasłużeni dla AWF

Henryk Sozański

Kategoria zawodnicy

Zbigniew Boniek

Paweł Nastula

Wanda Panfil

Andrzej Supron

Jan Werner

Andrzej Wroński

Andrzej Zawada

Kategoria trenerzy

Stanisław Krzesiński

Kategoria dziennikarze

Krzysztof Wyrzykowski


XI EDYCJA 2015


Kategoria zasłużeni dla AWF

Teresa Wolańska

Kategoria zawodnicy

Henryk Leliwa-Roycewicz

Lech Piasecki

Tomasz Gollob

Edmund Piątkowski

Wojciech Fortuna

Sebastian Kawa

Kategoria trenerzy

Antoni Morończyk

Kategoria kultura

Edgar Aleksander Norwerth

Alfons Karny

Kategoria dziennikarze

Tomasz Hopfer

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Polityka prywatności serwisu polscyolimpijczycy.pl

Informacje ogólne

 1. Operatorem Serwisu polscyolimpijczycy.pl jest Towarzystwo Olimpijczyków Polskich 00-561 Warszawa, ul. Mokotowska 24
 2. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
  1. Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje.
  2. Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. "ciasteczka").
  3. Poprzez gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego nazwa.pl.

Informacje w formularzach

 1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika.
 2. Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP)
 3. Dane w formularzu nie są udostępniane podmiotom trzecim inaczej, niż za zgodą użytkownika.
 4. Dane podane w formularzu mogą stanowić zbiór potencjalnych klientów, zarejestrowany przez Operatora Serwisu w rejestrze prowadzonym przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
 5. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego.
 6. Dane podane w formularzach mogą być przekazane podmiotom technicznie realizującym niektóre usługi – w szczególności dotyczy to przekazywania informacji o posiadaczu rejestrowanej domeny do podmiotów będących operatorami domen internetowych (przede wszystkim Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa j.b.r – NASK), serwisów obsługujących płatności lub też innych podmiotów, z którymi Operator Serwisu w tym zakresie współpracuje.

 Informacja o plikach cookies

 1. Serwis korzysta z plików cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
  1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  2. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
  3. określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.
 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
 9. Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics
 10. Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.
 11. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

 Logi serwera

 1. Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.
 2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:
  1. Czas nadejścia zapytania,
  2. Czas wysłania odpowiedzi,
  3. Nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
  4. Informacje o błędach, jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
  5. Adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku, gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
  6. Informacje o przeglądarce użytkownika,
  7. Informacje o adresie IP.
 3. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.
 4. Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.

Udostępnienie danych

 1. Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych.
 2. Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłączenie za zgodą tej osoby.
 3. Operator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.

 Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?

 1. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www
 2. W celu zarządzania ustawieniami cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową/ system i postępuj zgodnie z instrukcjami:
  1. Internet Explorer
  2. Chrome
  3. Safari
  4. Firefox
  5. Opera
  6. Android
  7. Safari (iOS)
  8. Windows Phone
  9. Blackberry