Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Towarzystwa Olimpijczyków Polskich 14 czerwca 2019r Centrum Olimpijskie im. Jana Pawła II

WAlne19W Warszawie w dniu 14 czerwca br. odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Delegatów Towarzystwa Olimpijczyków Polskich. Delegaci przyjęli sprawozdanie finansowe, sprawozdanie z działalności Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej Towarzystwa Olimpijczyków Polskich za 2018r.

Obrady rozpoczęły się od powitania zebranych przez Prezesa Towarzystwa Olimpijczyków Polskich Mieczysława Nowickiego.

Po zatwierdzeniu składów: Przewodniczącego Obrad, Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej oraz Uchwał i Wniosków rozpoczęto obrady.

Sprawozdanie z działalności Związku w ostatnim roku przedstawił Prezes Mieczysław Nowicki, który omówił m.in. sytuację organizacyjną, finansową dalszy rozwój działalności TOP, włączenie się w obchody 100-lecia Polskiego Komitetu Olimpijskiego organizacje Sympozjum Europejskich Towarzystw Olimpijczyków Grupy Państw Śródmorza, które zostało objęte patronatem Prezydenta RP Andrzeja Dudy oraz wiele innych aktywności, które organizował lub współorganizowało Towarzystwo Olimpijczyków Polskich. Wszystkie zostały w sprawozdaniu merytorycznym i finansowym za 2018r.

Prezes Towarzystwa Olimpijczyków Polskich omówił i przedstawił propozycje zmian w Statucie Towarzystwa Olimpijczyków Polskich, które spowodują, że Statut TOP: będzie na wskroś nowoczesny dostosowany do obecnych wymogów jakie musza spełnić stowarzyszenia sportowe. Podkreślił, że wykonana praca ma pomóc w działalności kolejnemu Zarządowi Towarzystwa Olimpijczyków Polskich, który zostanie wybrany w 2021 roku. W tym miejscu podziękował Zespołowi, który przygotował zmiany  w osobach Jerzego Pietrzyka i Jacka Bierkowskiego.

Komisja Mandatowo-Skrutacyjna przedstawiła protokół stwierdzający prawomocność Walnego Zgromadzenia.

Przewodniczący Komisji rewizyjnej Jerzy Pietrzyk przedstawił i podsumował sprawozdanie finansowe TOP za rok 2018 wraz z opinią biegłego rewidenta.

Następnie delegaci przegłosowali przyjęcie sprawozdania Zarządu, Komisji Rewizyjnej , zatwierdzenie sprawozdania finansowego Towarzystwa za 2018 rok oraz rekomendowane przez Zarząd TOP zmiany w Statucie Towarzystwa Olimpijczyków Polskich.

Obrady zakończyło sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków.

pdfTOP Sprawozdanie z działalności w 2018 r.

pdfUchwała Walnego Zjazdu Sprawozdawczego TOP 14.06.2019 r.