owarzystwo

T

Aktualności

limpijczyków

O

olskich

P

Krzewienie wartości fizycznych i duchowych, kultywowanie humanistycznych wartości, zasad etyki (fair play), promocja i popularyzacja ruchu olimpijskiego

Towarzystwo Olimpijczyków Polskich
solidaryzuje się z naszymi Przyjaciółmi z Ukrainy

"OLIMPIADA SERC DLA UKRAINY"


Zarząd Towarzystwa Olimpijczyków Polskich


Partner Strategiczny
Towarzystwa Olimpijczyków Polskich

Konsultacje medyczne

Niezwykle ważnym celem Towarzystwa jest opieka zdrowotna i materialna nad olimpijczykami, którzy jej potrzebują

T

O

P

owarzystwo

limpijczyków

olskich

Partnerzy

TOP jest jedynym polskim partnerem Światowego Stowarzyszenia Olimpijczyków (WOA) i głównym partnerem Polskiego Komitetu Olimpijskiego (PKOl)

 

Misja

Misją Towarzystwa Olimpijczyków Polskich, zgodnym z Kartą Olimpijską, jest przede wszystkim krzewienie wartości fizycznych i duchowych, kultywowanie humanistycznych wartości, zasad etyki (fair play), promocja i popularyzacja ruchu olimpijskiego w Polsce i za granicą (głównie wśród Polonii), współpraca z organizacjami powołanymi przez Towarzystwo Olimpijczyków Polskich (powstającymi w Polsce i za granicą) oraz krzewienie i upowszechnianie wśród nich idei olimpijskiej. Niezwykle ważnym celem Towarzystwa jest opieka zdrowotna i materialna nad olimpijczykami, którzy jej potrzebują. Towarzystwo ma też za zadanie pozyskiwanie środków finansowych na rzecz Polskiego Ruchu Olimpijskiego oraz współdziałanie z Polskim Komitetem Olimpijskim w realizacji jego działań statutowych.

Cele nadrzędne TOP:

 • Krzewienie wartości, które stanowią podstawę sportu, zgodnie z Kartą Olimpijską.
 • Kultywowanie humanistycznych wartości oraz zasad etycznych i fair play w sporcie.
 • Współdziałanie z Polskim Komitetem Olimpijskim w realizacji jego zadań statutowych.
 • Zyskiwanie poparcia społecznego dla rozwoju ruchu olimpijskiego.
 • Współudział w organizacji przedsięwzięć popularyzujących idee olimpijskie i rozwój polskiego ruchu olimpijskiego.

Główne zadania TOP:

 • Organizowanie imprez sportowych, w szczególności popularyzujących dyscypliny olimpijskie.
 • Wspieranie olimpijczyków, potrzebujących pomocy ze względów zdrowotnych, materialnych lub innych.
 • Prowadzenie działalności edukacyjnej w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz sportu, w tym na rzecz niepełnosprawnych i osób w wieku emerytalnym.
 • Prowadzenie działalności na rzecz ochrony i promocji zdrowia.
 • Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej adresowanej do rodziców, dzieci i młodzieży w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, w tym akoholizmowi i narkomanii.
 • Prowadzenie działalności wydawniczej w zakresie celów statutowych.
 • Współpracę z innymi organizacjami w zakresie krzewienia i upowszechniania idei olimpijskich.
 • Pełnienie roli eksperta w dyskusji publicznej w tematach związanych ze sportem i jego rolą w społeczeństwie oraz wydawanie stosownych opinii dla potrzeb organów władzy publicznej i samorządowej.
 • Wspieranie działań wynikających z decyzji i uchwał Prezydium i Zarządu PKOl.