ryszard_parulski_fot_szymon_sikora
Gloria_optimis_3_2
Gloria_optimis_3
Gloria_optimis_2

Kapituła „GLORIA OPTIMIS”

Kapituła została ustanowiona w 2005 r. z inicjatywy Towarzystwa Olimpijczyków Polskich, Fundacji „Olimpiada” oraz Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie.

Celem powołania jest uhonorowanie tych, którzy przez swoje osiągnięcia sportowe, karierę zawodową, patriotyzm, niezłomny charakter, zasługują na miano wybitnych osobowości sportu polskiego.

„Złoty Krąg” jest wyrazem szczególnego wyróżnienia i uznania.

 1. Kapituła powołana jest przez Prezesa Towarzystwa Olimpijczyków Polskich i Rektora Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie, jest odpowiedzialna za merytoryczne i organizacyjne doroczne zebrania zgłoszeń, a następnie przyznanie wyróżnień „Złotego Kręgu” wybitnym osobowościom sportu polskiego.
 2. W skład Kapituły wchodzi od 7 do 11 osób:
  • urzędujący Prezes Towarzystwa Olimpijczyków Polskich,
  • urzędujący Rektor Akademii Wychowania Fizycznegow Warszawie,
  • urzędujący Sekretarz Generalny PKOI,
  • Minister Kultury,
  • przedstawiciel sponsora.
   Pozostałe osoby wybierają jak i ewentualnie odwołują Prezes T.O.P. oraz Rektor Akademii Wychowania Fizycznego.
 3. Kapituła wybiera ze swego grona przewodniczącego i powołuje sekretarza (niekoniecznie członka Kapituły). Przewodniczący Kapituły zwołuje posiedzenia Kapituły raz w roku, nie później niż na 4 miesiące przed rozpoczęciem nowego roku akademickiego, czuwa nad całokształtem prac Kapituły, reprezentuje Kapitułę na zewnątrz. Uroczystości umieszczenia „Złotych Kręgów” na agorze AWF odbywać się będą w dniu inauguracji roku akademickiego.
 4. Napływające wnioski (z wyjątkiem pierwszej edycji) rejestruje sekretarz Kapituły. Wyniki obrad zawiera formularz protokołu. W protokole wpisuje się opinię i postanowienia odnośnie rozpatrywanych wniosków o nadanie „Złotego Kręgu” wybitnym osobowościom sportu polskiego.
 5. Posiedzenia Kapituły są poufne i niejawne.
 6. Decyzje Kapituły zapadają zwykłą większością głosów uprawnionych, przy obecności przynajmniej połowy członków Kapituły. W przypadku równej ilości głosów, decyduje przewodniczący Kapituły.
 7. Decyzje Kapituły we wszystkich sprawach dotyczących przyznania „Złotego Kręgu” wybitnym osobowościom sportu polskiego są ostateczne.
 8. Wnioski o przyznanie „Złotego Kręgu” wybitnej osobowości sportu polskiego dotyczyć mogą: sportowców, trenerów, działaczy, dziennikarzy, lekarzy oraz znanych postaci ze świata kultury związanych z olimpizmem. Wnioski składać mogą:
  • Polski Komitet Olimpijski i Towarzystwo Olimpijczyków Polskich,
  • Polski Komitet Paraolimpijski, –  Ministerstwo Kultury, –  Ministerstwo Sportu.
  • polskie związki sportowe,
  • wyższe uczelnie wychowania fizycznego,
  • kluby sportowe,
  • stowarzyszenia i fundacje o zasięgu ogólnopolskim.
 9. Wnioski o nadanie „Złotego Kręgu” mogą wpływać do Kapituły w każdym czasie i będą rozpatrywane raz w roku w terminie wyznaczonym przez przewodniczącego.
 10. Wniosek o przyznanie „Złotego Kręgu” wybitnej osobowości sportu polskiego, powinien zawierać podstawowe dane i charakterystykę kandydata, oraz jego działalność i osiągnięcia.
 11. Kapituła przez swego sekretarza prowadzi księgę ewidencyjną osób wyróżnionych, zaś umieszczenie „Złotego Kręgu” jest poprzedzone prezentację zasług laureata.
 12. Poza pierwszą edycją „Złote Kręgi” przyznawane będą w liczbie nie większej niż dziesięć wyróżnień.
 13. Siedzibą Kapituły jest każdorazowy lokal Towarzystwa Olimpijczyków Polskich.